SharePoint Portal Server

Microsoft Sertifikovani  Konsultanti

SharePoint 2013 omogucava timovima da kreiraju Web sajtove za deljenje informacija i zajednicki rad sa dokumentima cime se pomaže kako pojedincu tako i produktivnosti celog tima.SharePoint 2013 je komponenta Windows Server informacione radne infrastrukture koji omogucava timski pristup uslugama i sajtovima kako kroz Microsoft Office System tako i preko desktop programa. On takodje služi kao platforma za razvoj aplikacija. Ukljucujuci resurse kao što su portal, timski radni prostor, e-mail,  Web bazne konferencije, SharePoint 2013 omogucava korisnicima da lociraju distribuiranu informaciju brzo i efikasno, takode da se povežu sa drugima i da rade još produktivnije.

 

Kako SharePoint 2013 radi?

 

SharePoint sajtovi su sacinjeni od parcijalnih Web aplikacija  i Windows ASP.NET komponenti. Parcijalne Web aplikacije su dizajnirane tako da pružaju mogucnost da se dodaju nove Web stranice koje dodatno mogu da se konfigurišu od strane korisnika i/ili administratora sajta tako da funkcionišu kao zasebne male Web aplikacije. SharePoint 2013 se isporucuje sa brojnim vec pripremljenim predloškama za sajtove I liste koje se mogu koristiti bez dodatnog konfigurisanja.

 

Koji je primarni cilj SharePoint 2013?

Primarni cilj SharePoint 2013 je da objedini, na odgovarajuci nacin, sve razlicite izvore znanja i informacija raspoloživih unutar i van organizacije. To ukljucuje povezivanje radnika, kupaca, timova i projekta sa znanjem, informacijama i podacima koji su kreirani na nacin koji omogucava da se lako pronadju,ponovo koriste i dopune.

10 Najvecih prednosti sistema SharePoint 2013:

SharePoint 2013 obezbeduje integrisani skup serverskih aplikacija koje se lako koriste i poboljšavaju efikasnost organizacije i interakciju ljudi, sadržaja, procesa i poslovnih aplikacija. Evo deset najvažnijih nacina na koje SharePoint 2013 može da pomogne vašoj organizaciji.

 

Obezbedivanje jednostavnog, poznatog i doslednog korisnickog iskustva.

SharePoint 2013 cvrsto je integrisan sa poznatim klijentskim aplikacijama za stone racunare, e-poštom i Web pregledacima da bi obezbedio dosledno korisnicko iskustvo koje pojednostavljuje nacin na koji ljudi vrše interakciju sa sadržajem, procesima i poslovnim podacima. Ova cvrsta integracija, zajedno sa bogatim funkcijama koje su spremne za upotrebu, pomaže vam da primenite same usluge i olakšava usvajanje proizvoda.

 

 

 

Povecanje produktivnosti zaposlenih pojednostavljivanjem svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Iskoristite automatizovane proceese koji su spremni za upotrebu da biste pokretali, pratili i izveštavali o uobicajenim poslovnim aktivnostima kao što su revizija I odobravanje dokumenata, pracenje izvršnih naredbi i prikupljanje potpisa. Ove aktivnosti možete da izvršite bez ikakvog kodiranja. Cvrsta integracija sa poznatim klijentskim aplikacijama, e-poštom i Web pregledacima obezbeduje jednostavno, uskladeno iskustvo. Menjanje i proširivanje ovih tokova posla koji su spremni za upotrebu olakšano je zahvaljujuci alatkama kao što je SharePoint Designer 2013.

 

 

Efikasno upravljanje sadržajem i promena njegove namene da bi se povecala poslovna vrednost.

Poslovni korisnici i autori sadržaja mogu da kreiraju i prosleduju sadržaj radi odobrenja i planiranog postavljanja na lokacije interne mreže ili Interneta. Upravljanje višejezickim sadržajem pojednostavljeno je novim predlošcima biblioteke dokumenata koji su posebno dizajnirani da održe vezu izmedu originalne verzije i razlicitih prevoda dokumenta.

 

 

 

Pojednostavljeni pristup strukturiranim i nestrukturiranim informacijama u razlicitim sistemima širom organizacije.

Dajte korisnicima pristup poslovnim podacima u uobicajenim poslovnim sistemima kao što su SAP i Siebel preko linija spajanja koje su spremne za upotrebu u sistemu SharePoint 2013. Korisnici takode mogu da kreiraju personalizovane prikaze i interakcije sa poslovnim sistemima preko pregledaca, prevlaceci i otpuštajuci unapred definisane pozadinske veze koje mogu da se podešavaju. Poslovna spremišta kontrolisanih dokumenata pomažu organizacijama da skladište i organizuju poslovne dokumente na jednoj centralnoj lokaciji.

 

 

 

Povezivanje ljudi sa informacijama i strucnim uputstvima.

SharePoint Enterprise Search ukljucuje poslovne podatke zajedno sa informacijama o dokumentima, ljudima i Web stranicama da bi se dobili sveobuhvatni, prikladni rezultati. Funkcije kao što su uklanjanje duplikata, ispravljanje pravopisa i upozorenja povecavaju prikladnost rezultata tako da lako možete da pronadete ono što vam je potrebno.

 

 

 

Ubrzani deljeni poslovni procesi izvan organizacije.

Bez kodiranja bilo kakvih uobicajenih aplikacija, možete da koristite pametna rešenja zasnovana na elektronskim obrascima da biste prikupili bitne informacije od klijenata, partnera i snabdevaca preko Web pregledaca. Ugradena pravila za validaciju podataka pomažu vam da prikupite tacne i dosledne podatke koji mogu da se direktno integrišu u back-end sisteme, izbegavajuci viškove i greške do kojih može doci ukoliko rucno ponovo unosite podatke.

 

 

 

Deljenje poslovnih podataka bez otkrivanja osetljivih informacija.

Omogucite svojim zaposlenima pristup interaktivnim Microsoft Office Excel 2013 unakrsnim tabelama u realnom vremenu sa Web pregledaca preko Excel usluga na sistemu SharePoint 2013. Koristite ove unakrsne tabele da biste održali i efikasno delili jednu centralnu i ažuriranu verziju, štiteci sve privatne informacije ugradene u dokumente (kao što su finansijski modeli).

 

 

 

Omogucavanje donošenja odluka zasnovanih na informacijama predstavljanjem informacija koje su bitne za posao na jednoj centralnoj lokaciji.

SharePoint 2013 olakšava kreiranje direktnih, interaktivnih portala poslovnih informacija (BI) koji sakupljaju i prikazuju informacije bitne za posao iz razlicitih izvora, koristeci integrisane mogucnosti za poslovne informacije kao što su instrument table, Web komponente, kartice sa rezultatima, kljucni indikatori uspešnosti (KPI) i tehnologije za povezivanje poslovnih podataka. Objedinjene lokacije centra za izveštavanje obezbeduju korisnicima jedinstveno mesto na kojem mogu da pronadu najnovije izveštaje, unakrsne tabele ili kljucne indikatore uspešnosti.

 

 

 

Obezbedivanje jedinstvene, integrisane platforme za upravljanje aplikacijama na internoj mreži, eksternoj mreži i Internetu širom preduzeca.

SharePoint 2013 zasnovan je na otvorenoj arhitekturi promenljive velicine, sa podrškom za Web usluge i standarde za medusobnu saradnju, ukljucujuci XML i Simple Object Access Protocol (SOAP). Server ima bogate, otvorene programske interfejse aplikacija (API) i rukovaoce dogadajima za liste i dokumente. Ove funkcije obezbeduju integraciju sa postojecim sistemima i prilagodljivost za ukljucivanje novih IT investicija koje nisu povezane sa korporacijom Microsoft.

 

Kako Vam Guidance može pomoci u radu sa SharePoint Serverom?

 

Guidance Microsoft sertifikovani konsultanti Vam mogu pomoci u proceni Vaših biznis ciljeva u pogledu potrebe implementacije SharePoint 2013 tehnologije, kao i u samoj  implementaciji konfigurišuci vam komponente na ekspertski nacin kako bi performanse Vaše mrežne infrastrukture bile maksimalno optimizovane. Možemo za Vas integrisati standardne Microsoftove Web stranice portal servera sa Vašim specificnim aplikacionim softverom, kao i napisati dodatna proširenja u obliku Web aplikacija, cime cemo u potpunosti zadovoljiti sve Vaše zahteve za brzo i efikasno deljenje i pronalaženje informacija i podataka koje ce Vam omoguciti vecu produktivnost kroz efikasniju saradnju vaših timova. Takodje Vam možemo implementirati efikasno sigurnosno rešenje na nivou cele organizacije integrišuci ga sa portal tehnogijom, kao i pružiti Vam pomoc u rešavanju problema i Help desk-u.