Microsoft Exchange Servers:

  

Guidance sertifikovani konsultanti Vam mogu pomoci u dizajniranju, instalaciji i podršci E mail rešenja i na taj nacin Vam omoguciti sledece sistemske karakteristike:

  • Sigurnost i zaštitu od virusa
  • Fault tolerance
  • Lak pristup za udaljene i mobilne korisnike
  • Optimizacija rada mail servera
  • Automatizacija backup rešenja

Microsoft exchange Server 2007:

 

Za vecinu poslovnih organizacija danas, e-mail sistemi predstavljaju kljucni komunikacioni kanal koji omogucava zaposlenima da pruže bolje rezultate. Sve vece oslanjanje na e-mail sisteme povecava broj primljenih i poslatih poruka, omogucava izvšavanje razlicitih vrsta poslova, pa cak ubrzava i proces poslovanja. Takode, i ocekivanja korisnika su se znacajno izmenila. Danas se traže bogati i user-friendly e-mail klijenti, sa velikim broje razlicitih funkcionalnosti (kalendar, adresar itd.)

 

Za IT eksperte, e-mail sistem mora biti izbalansiran izmedu zahteva zaštite i troškova. Bezbednost e-mail sistema je jedan od kljucnih zadataka svake poslovne organizacije i taj zahtev postaje sve kompleksniji. Mora se obezbediti zaštita od velikog broja razlicitih pretnji: spam poruka, virusa, presretanja poruka, kao i ljudskih grešaka i prirodnih katastrofa.

 

Microsoft Exchange Server 2007 je dizajniran tako da zadovoljava ove izazove i potrebe korisnika e-mail sistema. Nove funkcionalnosti MS Exchange Server 2007 pruža poboljšanu zaštitu, pristup sa bilo kog mesta i povecanu efikasnost koja je neophodna u IT sektoru.

 

Microsoft Exchange Server 2007 podrazumeva pouzdanu, skalabilnu i upravljivu infrastrukturu sa 24x7 mail sistemom  niske cene održavanja. On podržava širok opseg medjusobno povezanih aktivnosti, ukljucujuci diskusione grupe i timske foldere uz obezbedjenja pristupa informacijama kroz geografske, organizacione i tehnološke barijere sa karakteristikama kao što su Instant Messaging, real-time prenos podataka i video konferencije. Exchange Server 2007 nudi poboljšanja u važnim oblastima kao što su sigurnost, performanse i mobilnost.

 

Neke od kljucnih karakteristika su:

 

Ugradena zaštita – Exchange Server 2007 koristi zaštitne tehnologije kako bi sistem štitio od spam poruka i virusa, i kako bi omogucio korišcenje pouzdanog komunikacionog kanala i na taj nacin poboljšao pouzdanost sistema.

Pristup sa udaljenih lokacija – ova funkcionalnost omogucava korisnicima da pristupe svojim e-mail porukama, kalendaru i adresaru sa bilo koje lokacije koja ima pristup Internetu. Na ovaj nacin se povecava produktivnost korisnika od kojih se zahteva brzi odgovor od kuce, posla, i bilo koje druge lokacije. Takode, pruža korisnicima centralizovani inbox sa pristupom svim njihovim komunikacionim kanalima: glasovna pošta, faks, e-mail, i na taj nacin smanjuje troškove i napor koji bi bio potreban za održavanje svih ovih sistema odvojeno.

Operativna efikasnost – ES07 omogucava nove nivoe operativne efikasnosti kroz optimizaciju hardvera i mrežnih investicija, kao i funkcionalnosti koje cine administratore još produktivnijim.

ES07 omogucava integraciju sa velikim brojem klijenata. Podržava potpunu integraciju sa Outlook sistemom (Outlook na desktopu, Outlook Web Access, Outlook Mobile, Outlook Voice Access). Takode, dozvoljava integraciju sa Microsoft Windows SharePoint Services i drugim Office aplikacijama, kao i mnogim drugim sistemima i uredajima.

Kako Vam Guidance može pomoci pri implementaciji Microsoft Exhange Server 2007?

Guidance metodologije Vam mogu pomoci u definisanju i implementaciji efikasne strategije nadogradnje ili nove instalacije Exchange Server 2007, bez ometanja rada mrežnih servisa, redukujuci potrebu za dugotrajnom podrškom i uciniti Vaš sistem lakim za administzraciju. Detaljnom analizom i pravilnom konfiguracijom Vam možemo omoguciti maksimalne performanse, kompletnu funkcionalnost i najvecu sigurnost.